Powrót
Prof. dr hab. Krzysztof Konecki
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ


Zakończenie książki "Nowi pracownicy a kultura organizacyjna" Wyd. UŁ, 1992 (przykład noty teoretycznej i diagramów integrujących  Metody jakościowe)

Badania ukazały swoistą dramaturgię sceny, na której występuje nowy pracownik w zakładzie przemysłowym. Jego losy kształtowane przez zwierzchników, współpracowników, pośredników oraz przez niego samego, silnie są związane z kulturą organizacyjną. W pracy ukazano podmiotowy charakter działań nowego pracownika w wielu stadiach jego trajektorii, mimo że jego kreatywność nie była zaprojektowana formalnie. Podmiotowe ujęcie procesu przystosowywania się nowego pracownika koresponduje z ujęciem kultury organizacyjnej w perspektywie indeterministyczno-symbolicznej, gdzie ogólnym problemem badawczym jest zwykle pytanie: jak członkowie grup zawodowych i instytucji rozumieją i działają oraz nadają znaczenie światu ich pracy? Lub jak ludzie rozszyfrowują organizację tak, że mogą zachować się poprawnie?

Podmiotowe ujęcie procesu przystosowania się do sytuacji pracy, a więc reakcja w postaci określonej definicji danej sytuacji pracy niw wyczerpuje całej złożoności procesu przystosowania. Dotychczasowe badania nad adaptacją koncentrowały się głównie na problemie właściwego wpływu środowiska, którym można manipulować, by odpowiednio ukształtować nowego pracownika (zob. T. Borkowski, 1979; E. Wojtczak, 1982, s. 17; H. Czarnik, 1980, s. 59). Koncepcje te, nazwijmy je celowościowo-dydaktycznymi, kładą duży nacisk na proces wychowania i osiągnięcie określonych celów wychowawczych. Są to koncepcje behawiorystyczne, gdzie optymizm wychowawczy prowadzi do apriorycznego sformułowania teoretycznego i abstrakcyjnego modelu pracownika, do którego mają zbliżyć się wdrażani do pracy nowi pracownicy. Pomijając już trudności w sformułowaniu takiego modelu, należy stwierdzić, że jego cechy takie jak: wysoki poziom moralności pracowniczej czy identyfikacja z zakładem pracy nie zawsze są pożądane z punktu widzenia efektywności organizacji, bowiem w pewnych sytuacjach cechy te mogą działać kontrproduktywnie. Wszechogarniająca mentalność dydaktyczna dotycząca procesu adaptacji nowych pracowników do sytuacji pracy powoduje, że konkretne (wdrożeniowe) koncepcje adaptacyjne są mało elastyczne i nie przystosowane do procesu zmian społecznych zarówno w samym przemyśle, jak i w społeczeństwie. Mentalność dydaktyczna ujawnia się w pełni w zapędach formalizacyjnych, dotyczących pełnej odgórnej regulacji procesu adaptacji (por. S. Filipowski, 1956, s. 210).

Ponadto w modelu celowościowym adaptacji najczęściej mamy do czynienia z wartościowaniem pojęcia adaptacji (H. Czarnik, 1980, s. 13-14, 15, 17, 56; zob. S. Kowalewska, 1966, s. 110-113). Pracownik przystosowany jest uważany za dobrego pracownika przyczyniającego się do realizacji celów organizacyjnych. Należy tu jednak podkreślić, że pełne przystosowanie nowego pracownika do np. złych stosunków międzyludzkich w grupie, gdzie panuje etos walki wszystkich ze wszystkimi i gdy cele organizacyjne nie są realizowane prawidłowo, jest przystosowaniem niekorzystnym z punktu widzenia organizacji. Ponadto wartościowanie procesu adaptacji nie prowadziło nigdy do uwzględniania w zjawiskach przystosowania elementów kultury organizacyjnej, co jest wadą ujęcia dydaktycznego.

W badaniach nad adaptacją w ujęciu celowościowo-dydaktycznym stosuje się najczęściej kwestionariuszowe techniki zbierania danych, które nie są w stanie nam pokazać procesu przystosowania niejako od środka. Natomiast używając obserwacji uczestniczącej i wywiadów swobodnych możemy zobaczyć jak ważną rolę pełni kultura organizacyjna w życiu nowego pracownika. Ponadto użycie wielu rodzajów danych pozwala systematycznie zanalizować i zbadać określony proces społeczny z wielu punktów widzenia.

Sądzę, na podstawie moich badań, że pojęcie procesu adaptacji, a szczególnie jego celowościowo-dydaktyczna interpretacja nie wyjaśnia w pełni całej złożoności procesu wprowadzania nowego pracownika do zakładu przemysłowego. Przystosowanie do sytuacji pracy ma charakter interakcyjny. Oznacza to po pierwsze, że przystosowanie jest pochodną interakcji pomiędzy starszymi pracownikami i zwierzchnikami a nowym pracownikiem. Silny wpływ na ustalenie konsensusu interakcyjnego i wejście w sieć komunikacyjną grupy pracowniczej w sytuacji pracy mają miejsce takie zjawiska jak negocjacje, perswazje, gry strategiczne, prezentacja siebie, rozpoznawanie reguł określonych rytuałów interakcyjnych itp. Oczywiście zasoby interakcyjne, jak np. hierarchia organizacyjna czy zależność strukturalna, mogą być warunkami określonych działań obu stron interakcji. Można także tymi zasobami sterować, nie oznacza to jednak gwarancji realizacji zaplanowanych wcześniej celów, np. adaptacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że procesy interakcyjne ewoluują często w nieprzewidzianym wcześniej kierunku. Formuje się wówczas nowy kształt wzoru interakcyjnego dopasowania obydwu (lub więcej) stron interakcji. Po drugie, przystosowanie do pracy ma charakter interakcyjny, a więc niejako dwustronny (por. J. Szczepański, 1972, s. 474-475), co w modelu celowościowym jest zwykle pominięte bądź słabo akcentowane. W czasie interakcji obie strony przystosowują się do siebie wzajemnie i proces ten wychodzi także poza interakcje bezpośrednie. Dwustronność tego procesu jest szczególnie widoczna, gdy starsi pracownicy lub zwierzchnicy wstępnie oswajają się z nowym pracownikiem.

Interakcyjne ujęcie charakteru przystosowania do pracy prowadzi do dynamicznego ujęcia procesu wchodzenia do zakładu pracy, czyli procesu stawania się uczestnikiem organizacji przemysłowej. Proces ten opisywałem, tworząc pojęcie trajektorii nowego pracownika. Pojęcie to ukazuje nam ciągłość i stadialność procesu stawania się uczestnikiem organizacji przemysłowej, tj. sposób, w jaki nowy pracownik staje się członkiem organizacji.

Podsumuję i opiszę teraz skrótowo stadia tego procesu według paradygmatu kodowania, który był mi pomocny w trakcie kodowania i porządkowania elementów i stadiów trajektorii (zob. rys. 5; pomysł na diagramy integracyjne trajektorii został zaczerpnięty z pracy A. L. Straussa, 1987, rozdz. VIII i IX). Paradygmat kodowania obejmuje następujące elementy, które powinny być uwzględniane przy kodowaniu jakościowym kategorii: 1) warunki, 2) interakcje pomiędzy aktorami, 3) strategie i taktyki, 4) konsekwencje. Pamiętajmy, że konsekwencje każdej fazy poprzedzającej daną fazę stają się warunkiem wystąpienia tej ostatniej. Przejścia między fazami są więc stopniowe i występuje pomiędzy nimi związek analityczny. Należy podkreślić, że poniższy opis trajektorii dotyczy głównie pracy i życia zakładowego nowego pracownika. Wskażę tu głównie na jego strategie i taktyki oraz jego interakcje z innymi, które dotyczą przebiegu trajektorii.

Kliknij aby zobaczyć powiększenie

Pierwszym etapem trajektorii nowego pracownika jest okres, w którym pewne okoliczności decydują o podjęciu lub zmianie pracy przez daną jednostkę (por. rozdz. 1). Warunkiem wpływającym na podjęcie tej decyzji jest określona sytuacja życiowa, skłaniająca daną osobę do zmiany dotychczasowego miejsca pracy lub podjęcia pierwszej pracy (proces przystosowania dotyczy nie tylko pracowników młodych, podejmujących pracę po raz pierwszy, jak to sądzi się zwykle w modelu celowościowo-dydaktycznym adaptacji). Potencjalny nowy pracownik wchodzi wówczas w interakcje z kolegami, pracownikami lub krewnymi pracującymi w różnych zakładach, którzy informują go o warunkach zatrudnienia i pracy w danych instytucjach. Ponadto interakcje z członkami własnej rodziny mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o pracy w danym zakładzie. Ogólną strategią działań jest wówczas chęć zmiany sytuacji życiowej. Chęć ta wyrażona jest przez określone motywy, skłaniające do podjęcia pracy. Taktykami realizującymi ten ogólny plan jest dotarcie do różnych zakładów pracy. Po dotarciu do przyszłego zakładu pracy jednostka rozpoczyna załatwianie formalności.

„Załatwianie formalności jest drugim etapem trajektorii nowego pracownika (zob. rozdz. 2). jednostka wchodzi wówczas w interakcje z pracownikami wydziału zatrudnienia Urzędu Miasta, pracownikami działu kadr, lekarzem zakładowym, pracownikami jedenastu działów, którzy podpisują jego kartę obiegową przyjęcia. Jego celem (ogólną strategią) jest otrzymanie umowy o pracę. Taktykami służącymi temu celowi są działania, w których nowi pracownicy podporządkowują się procedurom formalnym egzekwowanym głównie przez pracowników działu kadr. Konsekwencją tych działań jest zwykle (jeśli trajektoria nie zostanie w tym punkcie przerwana, tj. jeśli pracownik nie zmieni decyzji o podjęciu pracy) rozpoczęcie pracy i związane z tym faktem doznanie pierwszych wrażeń z miejsca pracy.

Rozpoczęcie pracy jest jednocześnie warunkiem rozpoczęcia się fazy trzeciej trajektorii, w której nowy pracownik wchodzi w interakcje ze swymi zwierzchnikami, współpracownikami i innymi pracownikami (zob. rozdz. 3). Jedną z jego strategii działań jest wejście we wstępny kontakt (nawiązanie znajomości) z pracownikami jego najbliższego otoczenia w zakładzie Z. Taktykami służącymi realizacji tego celu są działania, w których wyrażona jest przez niego akceptacja poszczególnych elementów sytuacji pracy, a szczególnie elementu społecznego (stosunków międzyludzkich). Pracownicy postrzegają przede wszystkim te aspekty społeczno-fizyczne sytuacji pracy, co do których mieli jakieś nastawienia, wynikające z ich indywidualnych doświadczeń jako pracowników i wyobrażeń o zakładzie Z. Konsekwencją wstępnego zaakceptowania i oswojenia się z różnymi aspektami sytuacji pracy, a szczególnie ludźmi, z którymi nowy współpracuje, jest fakt rozpoczęcia klasyfikowania nowych pracowników i ich oceniania przez innych pracowników.

Klasyfikowanie i ocenianie nowych pracowników jest następnym, czwartym, etapem trajektorii (zob. rozdz. 4). Pewne zaczątki stadium mogą już istnieć w fazie drugiej lub trzeciej (zob. rys. 5), tym niemniej właściwy proces postrzegania i klasyfikowania pojawia się w fazie czwartej, kiedy to pracownicy częściej wchodzą w interakcje z nowymi i mają większe możliwości ich poznania (strategie). Poznanie to umożliwia wyrobienie sobie opinii o nowym pracowniku i zaklasyfikowanie go do określonego typu (taktyki). Kategorie, poprzez które postrzega się nowych pracowników stanowią zwykle podstawę interakcji i działań starszych pracowników, i kierowników wobec nowych. Postrzeganie nowych pracowników w kategoriach negatywnych i otwarte ich ocenianie może opóźnić przebieg trajektorii, bowiem nowi pracownicy nie lubią być pod pręgierzem ocen, nie mówiąc już o ocenach negatywnych. Taka postawa może sprzyjać ich ucieczce od kontaktów z pracownikami, co wyraźnie opóźnia przebieg ich trajektorii, tj. przejście przez następne fazy.

Po sformułowaniu określonych ocen i klasyfikacji danych nowych pracowników, starsi pracownicy oraz zwierzchnicy wchodzą w bliższy kontakt z nowymi (lub też nowi pracownicy wchodzą w bliższy kontakt z nimi, jeśli pierwsi inicjują interakcje).

Wówczas to zaczyna się piąty etap trajektorii (zob. rozdz. 5). W czasie jego trwania interakcje mają miejsce głównie pomiędzy pośrednikami a nowymi pracownikami. Dotyczą one zarówno elementów czysto instrumentalnych ich sytuacji pracy, jak i społecznych. Pośrednicy pomagają nowym rozwiązać zarówno problemy zawodowe, jak i prywatne. Generalnie występują dwa rodzaje pośredników: formalni i samorzutni. Formalni pośrednicy są to osoby wyznaczone przez zakład pracy do opieki nad nowymi pracownikami, a samorzutni to pracownicy, którzy z własnej inicjatywy pomagają nowym. Pośrednicy samorzutni mogą posiadać jeden z czterech statusów pośredników w zależności od postrzeganej autentyczności intencji ich działań wobec nowych pracowników oraz w zależności od tego czy są oni akceptowani przez nowych pracowników. Strategią nowego pracownika jest tu chęć zdefiniowania pośrednika i przypisanie mu jednego z czterech statusów pośrednika: rzekomego  akceptowanego lub rzekomego  nie akceptowanego, autentycznego  akceptowanego lub autentycznego  nie akceptowanego.

By zrealizować ten cel nowi pracownicy za pomocą różnych taktyk poszukują informacji o prawdziwej tożsamości pośrednika. Wówczas to może dojść do redefinicji statusu pośrednika. Natomiast pośrednicy w zależności od tego czy są autentyczni, czy rzekomi starają się pomagać nowym pracownikom lub ich wykorzystywać. Czynią to poprzez różne działania (taktyki interakcyjne).

Pierwszą konsekwencją tego etapu trajektorii jest wejście nowych pracowników dzięki pośrednikom w okres właściwej pracy, kiedy zwykle nieuniknione staje się popełniania błędów w pracy oraz konieczność ich naprawiania, często przy pomocy pośredników. Drugą konsekwencją tego etapu jest wejście w życie codzienne zakładu (kulturę organizacyjną), kiedy niezbędne jest wejście nowego pracownika w interakcyjne rytuały (rytuały ośmieszania, rytuały zależności) i zapoznanie się z opowieściami organizacyjnymi. Jeśli to nastąpi, trajektoria nie będzie opóźniona. Zarówno wejście w okres właściwej pracy i naprawiania błędów w pracy (zob. rozdz. 6), jak i wejście w życie codzienne zakładu (rozdz. 11, 12, 13) są to paralelne fazy trajektorii, które zachodzą równocześnie i których przejście jest niezbędne, aby wejść w następny etap trajektorii.

W fazie szóstej (faza 6a, rys.5), gdy pracownicy chcą naprawić błędy w pracy (strategia) zwykle wchodzą oni w interakcje z pośrednikami, zwierzchnikami lub innymi pracownikami. Próbują uzyskać od nich wskazówki co do oceny prawidłowości wykonywanej pracy lub pomoc w sytuacji popełnienia błędu. Następuje to zwykle po zaobserwowaniu błędu przez innych pracowników. Inni pracownicy, pośrednicy, reagują wtedy na błąd pracownika następująco: pomagając mu, wymyślając mu, żartując z niego, taktownie zwracając uwagę, milcząc, pocieszając go lub wyrażając w jakiś sposób niechęć do pomagania. Po tych reakcjach następuje naprawienie błędu. Ponadto błędy w pracy są często dla nowego bodźcem dla wzbudzenia jego inicjatywy w pracy, zarówno w sensie pozytywnym (taktyki poszukiwania nowych rozwiązań), jak i negatywne (taktyki ukrywania i dezauwowania błędu oraz ogólne wykształcenie taktyk działania defensywnego). Konsekwencją rozwiązania błędu w pracy, a więc nabycia określonych kompetencji zawodowych jest akceptacja nowego pracownika przez współpracowników.

Równolegle w fazie szóstej trajektorii (patrz rys. 5, faza 6b) pracownik wchodzi w życie codzienne zakładu (rozdz. 11, 12, 13). W interakcjach z pośrednikami i współpracownikami uczy się norm życia społecznego w zakładzie i grupach pracowniczych (strategia), poznaje kulturę zakładu przemysłowego. By ją poznać powinien zapoznać się z folklorem fabrycznym, tj. usłyszeć różne opowieści organizacyjne, które przedstawiają mu najważniejsze sfery życia codziennego i pracy w zakładzie Z. Ponadto musi nabyć kompetencję interakcyjną pozwalającą mu prawidłowo zachowywać się w rytuałach ośmieszania i innych formach interakcji (np.. w flirtowaniu pracowniczym). Jeśli nowy pracownik osiągnie kompetencję interakcyjną właściwą dla interakcji w grupach pracowniczych, to zostaje zwykle zaakceptowany przez swoich współpracowników i trajektoria nie zostaje opóźniona.

Natomiast strategią pośredników w tej fazie jest wdrożenie nowych pracowników do codziennego życia w ramach kultury organizacyjnej, a więc celem jest socjalizacja. Taktykami służącymi pośrednikom do realizacji tego celu są m. in. Inicjacja poprzez ośmieszenie, uzależnienie, uświadomienie (opowieści organizacyjne).

Po nabyciu określonych kompetencji zawodowych (np. umiejętności rozwiązywania błędu) i kompetencji interakcyjnej (rozpoznawanie reguł interakcji) nowy pracownik rozpoczyna następną siódmą fazę trajektorii (zob. rozdz. 7). Jego współpracownicy zaczynają stopniowo akceptować go jako członka grupy pracowniczej. Nowi pracownicy wchodzą wówczas w interakcje ze swymi współpracownikami, członkami grupy pracowniczej, która przebywa w najbliższym otoczeniu jego stanowiska pracy. Pragnie on znaleźć się w tej grupie pracowniczej (strategia). By mogło to nastąpić, musi rozpoznać czynniki ułatwiające ich akceptację przez innych w grupie pracowniczej. Rozpoznanie powodów akceptacji (tutaj jest to posiadanie określonych cech psychospołecznych) pozwala lepiej przystosować swe działania (taktyki) do oczekiwań grupy. Kiedy „nowy” zostanie już wstępnie zaakceptowany przez grupę pracowniczą, rozpoczyna, zwykle wewnątrz niej, poszukiwanie znaczących innych.

Poszukiwanie znaczących innych, ósma faza trajektorii, jest konsekwencją wejścia w pełniejszy niż dotychczas (akceptacja) kontakt społeczny z członkami grupy pracowniczej (rozdz. 8). interakcje z pośrednikami, współpracownikami, członkami rodziny, zwierzchnikami są wówczas nasilone i pełniejsze. Ogólną strategią działania „nowego” jest wówczas znalezienie pewniejszego punktu poznawczo-emocjonalnego odniesienia niż tylko oparcie swych działań na ogólnej akceptacji grupy. Tym punktem oparcia byłby znaczący inny, tj. osoba będąca często „przykładem do naśladowania”. Taktykami pomocnymi w znalezieniu znaczącego innego jest eksploracja własnej i innych grup pracowniczych, grona współpracowników, znajomych itp. Ten etap trajektorii jest okresem poszukiwań znaczących innych i gdy zdarzy się że nowy pracownik znajdzie taką osobę lub osoby, to zaczyna wówczas wykształcać się u niego stopniowo więź z zakładem pracy.

Ostatni, dziewiąty, etap trajektorii, wykształcenie się więzi z zakładem pracy, jest konsekwencją znalezienia znaczących innych w zakładzie (rozdz. 9). W ciągu pierwszego roku pracy więź z zakładem rzadko się zdąży wykształcić, bowiem jest to jeszcze okres poszukiwań znaczących innych. Jeśli jednak nowy pracownik znajdzie znaczących innych i wejdzie z nimi w interakcje, to ogólną strategią jego działań jest pragnienie pozostania w zakładzie pracy. Taktykami służącymi realizacji tego celu jest zdobywanie informacji o życiu i produkcji zakładu przemysłowego od znaczących innych i współpracowników. Informacje te pomagają pracownikowi niejako zakorzenić się w życiu i pracy zakładu przemysłowego. Duży wpływ na wykształcenie się więzi z zakładem ma staż pracy oraz pozycja organizacyjna pracownika. Tak więc kształtowanie się więzi z zakładem pracy trwa w czasie, więc im dłuższy czas pracy oraz im wyższa pozycja organizacyjna, tym silniejsza więź z zakładem.

Konsekwencją wykształcenia się więzi z zakładem jest zakończenie trajektorii nowego pracownika i wejście na trajektorię pracownika zakładu.

Należy zwrócić uwagę, że jeśli spojrzymy na trajektorię w perspektywie synchronicznej (nielinearnej, całościowej), to pomiędzy różnymi fazami i ich wewnętrznymi elementami istnieją różne związki i kierunki wpływów (patrz rys. 6). Związki te są pochodną przedstawionych w pracy hipotez i relacji pomiędzy elementami trajektorii. Trajektoria jest nie tylko sekwencją następujących po sobie zdarzeń (rys. 5), pomiędzy którymi istnieją związki następstwa  taki obraz trajektorii byłby dużym uproszczeniem, ale również pewną całością ze swą wewnętrzną dynamiką. Pewne fakty, które miały miejsce w fazach początkowych trajektorii mogą mieć pośredni (patrz rys. 6, przejścia poprzez poszczególne fazy) lub bezpośredni wpływ na zdarzenia w innych fazach czy elementach trajektorii. Na rys. 6 pokazano dynamikę wewnętrzną (synchroniczną) całej trajektorii. Różne jej elementy wpływają na siebie i wzajemnie są od siebie uzależnione. Trajektoria nowego pracownika jest więc skomplikowanym procesem, który trwając w czasie podlega wewnętrznym subprocesom wpływów, z tego również względu analiza trajektorii jest procesem złożonym. Pokazanie i uwzględnienie w mojej pracy dynamiki trwania oraz dynamiki związków wewnętrznych trajektorii, wydaje się być pomocne nie tylko dla przyszłych badań i analiz, ale również dla praktyki organizacyjnej, w której podejmuje się decyzje odnośnie do nowych pracowników.

Rys. 6. Dziedziny uzależnień i wpływów na siebie różnych faz i elementów trajektorii nowego pracownika (Numeracja i oznaczenia faz jak na rysunku 5)

Decyzje te nie powinny nigdy być ostateczne (zbyt sformalizowane), powinny uwzględniać procesualny charakter zjawiska przystosowania się nowych pracowników oraz powinny uwzględniać wpływy i zależności pomiędzy różnymi elementami trajektorii. Do tej pory nie doceniano zwłaszcza działań samego nowego pracownika oraz jego definicji i wpływu tych definicji na sam proces przystosowania się do sytuacji pracy. Negocjacje i realizowanie roszczeń nowych pracowników w grach interakcyjnych, formowanie się nowych definicji sytuacji, to normalne zjawiska zachodzące na dole hierarchii organizacyjnej (i nie tylko tam) i tłumienie tych zjawisk byłoby niekorzystne dla funkcjonowania organizacji. Ponadto nakładana z góry na nowych pracowników definicja braku umiejętności, kwalifikacji zawodowych i nieufność wobec ich działań przyczynia się do wykształcenia nieufności nowych wobec starszych pracowników czy zwierzchników.

Nowy pracownik uświadamiając sobie stadialność procesu przystosowania (rys. 5) mógłby częściowo sterować tym procesem, by trajektoria nie została przerwana lub opóźniona (jeśli tego pragnie). Wiedza o konieczności przejścia przez poszczególne fazy mogłaby pomóc mu w realizacji celu, którym byłoby pełne uczestnictwo w życiu społeczności zakładowej. Wiedza o zawartości (treści) poszczególnych stadiów i elementów trajektorii pomogłaby uniknąć wielu pułapek bądź uświadomić konieczność cierpienia czy stresu w danych fazach trajektorii. Nowy pracownik powinien także zdawać sobie sprawę ze złożoności procesu przystosowania, co nie tylko ułatwi mu sterownie trajektorią, ale i zaoszczędzi wielu rozczarowań, jeśli wynikną sytuacje problematyczne.

Obraz trajektorii będzie jeszcze bardziej skomplikowany, gdy przypomnimy sobie o wewnętrznej dynamice niektórych elementów kultury organizacyjnej (faza 6b). Elementy tej kultury również podlegają wewnętrznym modyfikacjom, np. rytuały, opowieści, wartości, wpływają na socjalizację nowego pracownika i proces jego przystosowania. Z kolei forma przystosowania i socjalizacji może zwrotnie oddziaływać na modyfikację elementów tej kultury. Wydaje się więc, że model celowościowo-dydaktyczny adaptacji nie przystaje do skomplikowanego obrazu rzeczywistości zakładu pracy. Do tej pory wewnętrzna dynamika trwania (rys. 5) oraz wpływów i zależności trajektorii (rys.6), a także wewnętrzna dynamika kultury organizacyjnej nie była uwzględniona. W naszej uwzględniono zaledwie kilka elementów kultury organizacyjnej i są one tylko ilustracją tego wymiaru organizacji. Badacz i praktyk organizacyjny w swych przedsięwzięciach powinien pamiętać o złożoności problematyki przystosowania i socjalizacji. Kierownictwo często krytykuje bądź nie docenia faktu występowania niektórych powszechnych przecież elementów kultury organizacyjnej w Z. Chodzi tu o folklor fabryczny, tj. o rytuały ośmieszania, humor fabryczny, flirtowanie pracownicze itp. (zob. rozdz. 7). Należy podkreślić, że elementy te są niezbędnym aspektem codziennego życia w organizacji formalnej ich krytykowanie bądź karanie pracowników za kultywowanie tych elementów może mieć negatywne konsekwencje dla ładu społecznego w grupach pracowniczych. Rytuały, opowieści, humor cementują więź społeczną w grupie pracowniczej, rozbijają monotonię w pracy oraz często strukturalizują pozycje w grupach pracowniczych. Brak kultury, to brak elementu łączącego działania instrumentalne a samym człowiekiem. Oczywiście wszystko to może wpłynąć na skuteczność działań instrumentalnych, np. prawidłowe przystosowanie się nowych pracowników do sytuacji pracy czy też wydajność pracy.


Powrót

© Krzysztof Konecki