Powrót do spisu publikacji

Łowcy Głów. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego
Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa - Wero, 1998

Całość książki PDF (wymaga hasła)

WSTĘP do ksiązki

Książka ta zawiera opis i analizę pracy konsultantów rekrutacji i selekcji i może być potraktowana jako przewodnik dla pracy rekrutantów. Przedstawiona tutaj została podstawowa wiedza dla konsultantów rekrutacji i selekcji, umożliwiająca zrozumienie specyfiki tej pracy. Model rekrutacji i selekcji zrekonstruowany w książce wywodzi się z praktyki i tam też powinien powrócić poprzez jego zastosowanie w faktycznych procesach pracy. W książce opisano co wpływa na efektywność pracy konsultantów rekrutacji i jak tą efektywność, głównie efektywność czasową, zwiększyć? Zwraca się także uwagę na uwarunkowania jakości pracy rekrutantów i jej związek z czasem pracy.
Autor pisząc książkę próbował dotrzeć do wnętrza procesów pracy i indywidualnego postrzegania własnej sytuacji pracy przez samych konsultantów rekrutacji. Autor rozmawiał z konsultantami rekrutacji w USA i obserwował ich pracę. Przyjaźnił się z nimi i spędzał wspólnie z nimi wolny czas. To wszystko pozwaliło mu uzyskać informacje często niedostępne dla postronnego obserwatora.
Dlaczego wybrano USA jako kraj badań nad pracą agencji doradztwa personalnego? To właśnie w tym kraju narodziła się idea konsultingu w zakresie doradztwa personalnego i rekrutacji zewnętrznej dokonywanej przez wyspecjalizowane firmy. Idea poszukiwań bezpośrednich wykonywanych przez firmy rekrutacyjne powstała w USA i tam została rozwinięta, znormalizowana i po raz pierwszy powszechnie zaakceptowana. Tam też powstała metodologia poszukiwań bezpośrednich oraz jej uzasadnienie ideologiczne oraz etyczne. Jeśli chcemy zrozumieć czym jest headhunting powinniśmy sięgnąć do jego źródeł i terenu działania na którym jest pod każdym względem najbardziej zaawansowany.1 Ponadto polskie agencje doradztwa personalnego w wielu aspektach działają podobnie do agencji amerykańskich, dlatego też możliwe jest wykorzystanie doświadczeń firm amerykańskich również na rynku polskim.
Celem naszej pracy jest opis i analiza 'czasowych' aspetków pracy konsultantów rekrutacji oraz sformułowanie na jej podstawie wskazówek praktycznych. Praca konsultantów rekrutacji i selekcji odbywająca się głównie na poziomie komunikacji bezpośredniej jest przedmiotem badań2, które pozwalają dotrzeć do indywidualnego i grupowego postrzegania czasu oraz do sposobów planowania czasu, zmiany planów i organizacyjnych warunków procesu pracy oraz tworzenia czasowych wzorów organizowania pracy. Książka, ze względu na swój przedmiot badań wymaga interdyscyplinarności i obejmuje swym zakresem dziedziny analizy zarezerwowane głównie dla czterech subdyscyplin socjologicznych:
1. Socjologii pracy (analiza procesu pracy);
2. Socjologii zasobów ludzkich oraz dyscypliny zwanej 'zarządzaniem zasobami ludzkimi' (analiza metod rekrutacji i selekcji pracowników);
3. Socjologii organizacji i nauk o organizacji i zarządzaniu (analiza organizacyjnych uwarunkowań procesów pracy);
4. Socjologii zawodów (analiza cech i wymaganych kwalifikacji konsultanta rekrutacji oraz norm etycznych zawodu konsultanta).,
Interdyscyplinarność pozwala w pełni opisać proces pracy konsultantów rekrutacji oraz jego różnorakie uwarunkowania. Dlatego też umożliwia nie tylko pełną analizę procesu pracy ale także sformułowanie wniosków socjotechnicznych dotyczących uzyskania wysokiej jakości i efektywności pracy rekrutacyjno - selekcyjnej.WPROWADZENIE


1. Krótka charakterystyka działalności firm rekrutacyjnych.

Celem poniższych rozważań jest zdefiniowanie i opis w kategoriach ogólnych działalności firm rekrutacyjnych (headhunting firms) w USA. Jest to niejako wprowadzenie do głębszej analizy pracy i organizacji pracy 'łowców głów' a szczególnie 'czasowych' aspektów ich pracy, które zostaną opisane w dalszych częściach książki.
Firmy poszukujące i rekrutujące kierowników, zwane potocznie firmami 'łowców głów' ('headhunting firms', lub bardziej formalnie 'executive search companies') pojawiły się w USA w latach czterdziestych a rozwinęły swoją działalność szeszej pod koniec lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Firmy te można porównać do profesjonalnych swatów, którzy próbują skojarzyć i znaleźć najbardziej odpowiadającego danej pozycji kandydata, tj. pracownika (zwykle kierownika bądź wysokiej klasy specjalisty) i firmę, która go potrzebuje. Szczęśliwe 'małżeństwo' zależy więc od umiejętności i profesjonalizmu swatów.
Firmy poszukujące kierowników (executive search companies) zastąpiły sieci powiązań nieformalnych (the old guys network), których były głównym sposobem znajdowania pracowników przez firmy, jak również znajdowania pracy przez samych kierowników. Nieformalny network został zastąpiony bardziej sformalizowanymi sposobami poszukiwania i selekcji kierowników z powodu wyższych wymagań zatrudnionych kandydatów jak również zwiększonego zapotrzebowania na kierowników i wysokiej klasy specjalistów. Firmy rekrutacyjne zastąpiły częściowo wewnętrzną rekrutację w firmach, dokonywaną poprzednio przez wydziały zasobów ludzkich oraz przejęły część rynku od publicznych agencji zatrudnienia.3
Nieformalny network był jednak ciągle stosowany dla znalezienia kierowników przez przedsiębiorstwa a także przez pojawiające się firmy rekrutacyjne. Metoda 'starych kumpli' (the old guys network) nie jest oczywiście znormalizowaną procedurą selekcyjną. Uważa się ją za mniej racjonalną, bowiem nie koncentruje się ona wyłącznie na ocenie kwalifikacji kandydatów. Nowa działalność usługowa, a mianowicie 'headhunting', wydawał się być bardziej racjonalny i obiektywny bowiem można go było znormalizować.4

Biznes rekrutacyjny rozwinął się, jak już wspomniano, pod koniec lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wejście na rynek było wtedy bardzo łatwe. Generalnie biznes rekrutacji wymaga małych inwestycji: 'Wstępne bariery kapitałowe prawie nie istnieją, ponieważ to co jest potrzebne do biznesu jest to licencja, telefon, papier, biuro i sekretariat... Moment zwrotu zainwestowanych pieniędzy (the break point) jest bardzo krótki, ponieważ pożyczki można spłacić bardzo szybko. Badania wskazują, że agencje przynoszą dochód zaledwie po zrealizowaniu kilku ofert.' (Britton, Clark, Ball, 1992:2).
Możemy generalnie wyróżnić trzy rodzaje agencji rekrutacyjnych:
- agencje wynagradzane za wykonanie usługi (retainer),
- agencje wynagradzane tylko w sytuacji zatrudnienia kandydata (contingency companies)
- agencje rekrutujące pracowników tymczasowych (.temporary job recruitment companies).
Firmy wynagradzane za wykonanie usługi otrzymują całość zapłaty lub znaczącą jej część jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań i nie jest ona uzależniona od tego czy kandydaci zostaną zatrudnieni przez klienta, czy też nie. Są one opłacane za usługę, tj. za wykonanie całego procesu poszukiwań i selekcji, który doprowadził ich do przedstawienia klientowi ostatecznej listy kandydatów. Generalnie otrzymują one 33.3% pensji kandydata z pierwszego roku pracy, chociaż wielkość opłaty jest możliwa do negocjacji. Przedsiębiorstwa opłacane za wykonanie usługi posiadają wyłączność na poszukiwania kandydatów na określone stanowisko, oznacza to, że tylko jedna firma jest zaangażowana do danej selekcji. Firmy wynagradzane za wykonanie usługi rekrutują kierowników na średni i najwyższy poziom zarządzania lub na wysokie pozycje techniczne z pensją przynajmniej 60 000 $ i więcej (por. Brown L. A., Martin D.C., 1991). Całość procesu poszukiwań kandydatów trwa od trzech do czterech miesięcy, a prezentacja klientowi kandydatów wraz z wywiadami trwa przynajmniej sześć tygodni (por. Dingman, 1993: 28). Firmy rekrutacyjne dają gwarancję, że jeżeli kandydat opuści nową pracę w pewnym okresie czasu (zwykle jest to jeden rok) to konsultant rekrutacji znajdzie zastępcę za darmo lub za bardzo znikomą opłatą.

Firmy opłacane za wykonanie usługi należą zwykle do Stowarzyszenia Konsultantów Rekrutujących Kierowników, które jest profesjonalną organizacją rekrutantów. Organizacja posiada bardzo wysokie standardy dla swoich członków, włącznie z kontrolą ostatnich trzech lat ich pracy. Członkowie tej organizacji muszą przestrzegać kodeksu etycznego zabraniającego, np., akceptowania bardzo podobnych ofert w tym samym czasie, rekrutowania z firmy klienta, współpracy z pracownikiem firmy klienta bez akceptacji kierownictwa, bądź przedstawianie w fałszywym świetle celów rekrutacji (Whyte, 1977: 33).

Firmy wynagradzane za zatrudnienie kandydata otrzymują zapłatę tylko w sytuacji gdy kandydat zostanie zatrudniony przez firmę klienta. Są one zwykle wynajęte bez prawa do wyłączności poszukiwania kandydatów, co oznacza, że więcej niż jedna firma poszukuje kandydatów na to samo stanowisko. Firmy konkurują ze sobą. Opłata wynosi około 20 - 33% pensji z pierwszego roku pracy kandydata, a czasami jest negocjowana nawet do poziomu 15%. Firmy te rekrutują zwykle menedżerów niskiego i średniego szczebla oraz personel techniczny z roczną pensją od 30 000 do 70 000 dolarów (Brown, Martin, 1991). Poszukiwanie kandydatów trwa tutaj około kilku tygodni, a więc krócej niż w poprzednim przypadku firm (Dingman, 1993: 28). Ponieważ pracodawcy nie mają obowiązku płacenia firmie dopóki nie zatrudnią jakiegoś kandydata, zdarza się, że wynajmują do tego samego poszukiwania więcej niż jedną firmę rekrutacyjną. Konsultanci z tych firm rzadziej podróżują by spotkać klientów, zobaczyć miejsce pracy przyszłego kandydata, a nawet nie spotykają się bezpośrednio z samymi kandydatami. Konsultant pracuje z kandydatami i klientami najczęściej przy pomocy telefonu. Spowodowane jest to tym, że klient nie płaci konsultantowi za jego wydatki związane z poszukiwaniem, a więc i za podróże (ibidem: 30).
Agencje rekrutujące pracowników tymczasowych poszukują kandydatów z niższymi kwalifikacjami, niż wyżej wymienione firmy, np. rekrutują sekretarki. Opłacane są tylko wtedy, gdy kandydat zostanie zatrudniony. Wynagrodzenie wynosi około 5 - 6% płacy kandydata z pierwszych sześciu miesięcy jego pracy. W jednej z firm klienta aplikant został zatrudniony na stałe przed upływem 6 miesięcy zagwarantowanych w kontrakcie. Klient był zobligowany do zapłacania pełnej kwoty za 6 miesięcy. Po sześciu miesiącach firma klienta mogła zatrudnić aplikanta bez wnoszenia dodatkowej opłaty. System opłat może się tu oczywiście różnić w zależności od agencji.

Różnice pomiędzy kwalifikacjami kandydatów werbowanych przez trzy typy firm rekrutacyjnych zauważalne są również w nazewnictwie kandydatów. W agencjach rekrutujących pracowników tymczasowych potencjalni kandydaci nazywani są 'aplikantami' (applicants), w pozostałych firmach kandydatami (candidates).

Firmy opłacane za wykonanie usługi (retainer companies) bardzo dużą uwagę zwracaja na jakość swej pracy. Otrzymują one głównie zamówienia od klientów, z którymi pracowały w przeszłości. Wysoka jakość poszukiwań i selekcji pozwala utrzymać klientów w dłuższym okresie czasu. Zasada wysokiej jakości poszukiwań wpisana bywa w strategię firmy. Duże przedsiębiorstwa rekrutacyjne opłacane za wykonanie usługi nie prowadzą kampanii marketingowych. Kontakt z rynkiem jest oparty na reputacji firmy i sieci jej powiązań międzyorganizacyjnych. Klienci sądzą, iż firmy opłacane za wykonanie usługi znajdują się wyżej w hierarchii prestiżu, niż firmy opłacane za zatrudnienie kandydata. Wiąże się to jednak z wyższą ceną ich usług. Klienci wiedzą o zróżnicowanym podejściu do pracy w obydwu rodzajach firm. Według klientów, konsultanci opłacani za wykonanie usługi wkładają więcej pracy w poszukiwanie, niż konsultanci z firm opłacanych tylko w sytuacji zatrudnienia kandydata. Kontaktują się oni również częściej z klientami podczas poszukiwań. Rekrutanci z firm opłacanych za wykonanie usługi czują 'wyższość' wobec konsultantów z firm opłacanych tylko za zatrudnienie kandydata. Z drugiej strony konsultanci z tych ostatnich firm twierdzą, że konsultanci opłacani za wykonanie usługi są egoistyczni ponieważ zarabiają dużo pieniędzy nawet jeśli nie doprowadzą do zatrudnienia kandydata. Obydwa rodzaje firm reprezentują jeden rodzaj działalności usługowej, ale jednocześnie dwie różne koncepcje jej realizacji, które uwarunkowane są głównie systemem opłat. Te zróżnicowane koncepcje wpływają na odmienność percepcji konsultantów z konkurencyjnego typu firm.
Niektóre firmy zmieniają zasadę swej działalności gospodarczej, np. firma opłacana za zatrudnienie kandydata staje się firmą opłacaną za wykonanie usługi. W takiej sytuacji powstaje potrzeba zmiany orientacji i nauczenia klientów nowych zasad określających relacje konsultant rekrutacji - klient. Zmienia się system wynagrodzenia [wcześniejsza opłata za późniejsze wykonanie usługi] i w konsekwencji podejście do poszukiwań kandydatów. Stali klienci mogą być zdziwieni z powodu tych zmian i niektórzy mogą nawet zrezygnować ze współpracy z agencją doradztwa personalnego. Oto relacja konsultanta z dużej firmy rekrutacyjnej:
"Zadzwoniono do nas by znaleźć kierownika marketingu: 'Jesteś jedynym headhunterem, z którym do tej pory współpracowaliśmy, zapewniam cię. I teraz mówisz, że musimy zapłacić 10 tys. dolarów przed rozpoczęciem poszukiwań?' I dalej klient mówi: 'Co to znaczy? Nigdy nie musiałem płacić przed tym jak znaleźliście mi kandydata.' W ten sposób straciliśmy niektórych klientów. Niektórzy klienci mówią: 'My nie chcemy takiej usługi.'" Innym wymiarem reputacji firm jest 'wiek' firmy rekrutacyjnej. Firmy posiadające prestiż działają zwykle dłuższy czas, posiadają rozległą sieć powiązań nieformalnych i sukces finansowy. Mają zatem przewagę nad firmami młodszymi. Firmy z prestiżem łatwiej znajdują klientów i otrzymują zamówienia.

2. Dlaczego przedsiębiorstwa używają zewnętrznych firm by znaleźć kierowników i wysokiej klasy specjalistów?

Praktyka powszechnego wynajmowania firm rekrutacyjnych przez przedsiębiorstwa amerykańskie jest usytuowana w specyficznym kontekście kulturowym. Niektóre potoczne założenia kultury organizacyjnej amerykańskich firm (por E. Schein, 1985) skłaniają je do używania konsultantów rekrutacji w poszukiwaniu kierowników. W firmach amerykańskich spotykamy się z niepisanym założeniem, iż kandydaci na dyrektorów nie powinni być poszukiwani w przedsiębiorstwach konkurentów bezpośrednio przez zainteresowaną firmę. Praca ta powinna być wykonana przez zewnętrznego specjalistę z agencji doradztwa personalnego, co jest bardziej właściwe ze względu na etykę handlową oraz reputację firmy. Założenie powyższe wiąże się z innym założeniem o funkcjonalnym podziale pracy wpisanym w kulturę organizacyjną firm amerykańskich a mianowicie: 'poszukiwanie kandydata przez konsultanta rekrutacji jest wykonane bardziej kompetentnie i obiektywnie.' Inne przekonanie kulturowe dotyczy konieczności utrzymania poszukiwania kandydatów w tajemnicy, np., przed osobą, która będzie wymieniona przez znalezionego i zaakceptowanego kandydata. Innym powodem korzystania z konsultantów rekrutacji jest tendencja do eksternalizacji odpowiedzialności, czyli przeniesienia odpowiedzialności za możliwy błędny wybór kandydata na zewnętrzną firmę konsultingową:
"Czasami wynajmujesz wielką firmę rekrutacyjną, która robi poszukiwanie na obszarze całego kraju ponieważ chcesz zabezpieczyć się przed pomyłką. Okay? Jeśli masz problem z jakąś wysoką pozycją i osoba ta jest spalona z jakiś przyczyn i nie sprawdza się, nie będziesz mógł wybrnąć z sytuacji dopóki dyrektor lub zarząd nie powie: 'Hej, ten facet nie sprawdza się. Ja jednak zrobiłem wszystko, zatrudniłem najlepszą firmę headhuntingową, która zrobiła poszukiwanie w całym kraju i sprowadziła tutaj tego faceta.' Zatem masz kogoś, kogo możesz obwinić za tę sytuację." (opinia konsultanta wewnętrznego z pewnej firmy).

Kontekst makro - ekonomiczny, a więc aktualna sytuacja ekonomiczna również wpływa na decyzje o zatrudnieniu zewnętrznych konsultantów rekrutacji. Obszar Zatoki San Francisco [San Francisco i Silicon Valley], a także Kalifornia i Boston są obszarami największej koncentracji nowoczesnej technologii. Bardzo konkurencyjny rynek jest niezwykle ważnym warunkiem rozwoju biznesu rekrutacji. Nowo powstałe i prężne przedsiębiorstwa potrzebują nowych specjalistów i kierowników.
Konsultanci rekrutacji są zatrudniani z powodu ostrej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami w danym przemyśle. Każde przedsiębiorstwo pragnie zatrudnić najlepszych kandydatów. Firmy podnoszą swoją konkurencyjność poprzez zatrudnianie utalentowanych liderów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z drugiej strony, mamy do czynienia z kupowaniem jednych firm przez inne i zwalnianiem pracowników. Wielu zwolnionych specjalistów i kierowników poszukuje pracy. Konsultanci pracują także dla aplikantów, którzy telefonują do nich i proszą o pośrednictwo w znalezieniu pracy. Sądzą, iż konsultant szybciej znajdzie im pracę, bowiem ma lepszy dostęp do danych o wolnych miejscach pracy. Generalnie jednak konsultant rekrutacji reprezentuje przede wszystkim interesy klienta, a nie kandydata, i złudzeniem kandydata jest, iż jeśli zatelefonuje do konsultanta rekrutacji to natychmiast otrzyma ofertę pracy. Zwiększy on jedynie szansę znalezienia pracy.

Biznes rekrutacyjny nie reaguje na rynek w taki sposób, jak inne branże, w których przedsiębiorstwa w czasie recesji odnotowują znaczny spadek dochodów. Popyt na wysokiej klasy specjalistów i organizacyjnych liderów jest nawet wyższy podczas recesji niż podczas okresów prosperity. Przedsiębiorstwa będące w tarapatach potrzebują nowych liderów, którzy mogliby polepszyć ich sytuację. Rynek w czasie recesji jest szczególnie korzystny dla firm doradztwa personalnego opłacanych za wykonanie usługi, bowiem to one właśnie poszukują wysoko wykwalifikowanych kierowników. Firmy opłacane tylko za zatrudnienie kandydata mogą stracić trochę finansowo, ponieważ podczas recesji nie ma takiego zapotrzebowania na kierowników średniego szczebla, szczególnie w firmach zwalniających pracowników. Przemysł rekrutacyjny jest bardziej pod wpływem zmian technologicznych i organizacyjnych w otoczeniu, niż zmian czysto ekonomicznych. W związku z powyższymi zmianami pojawia się zapotrzebowanie na nowych liderów i ludzi z nowymi kompetencjami. Amerykańskie firmy rekrutacyjne były w dobrej kondycji finansowej nawet podczas ostatniej recesji na początku lat 90-tych. Zmiany technologiczne w rejonie San Francisco zachodzą bardzo szybko.
Ponadto, reformy ekonomiczne (prywatyzacja w Australii, Chinach, Polsce) również bardziej wpływają na zyski biznesu rekrutacyjnego niż stan gospodarki w danym kraju. W krajach gdzie przeprowadza się prywatyzację istnieje potrzeba zatrudnienia nowych kierowników. Również w trakcie restrukturyzacji i bezpośrednio po jej przeprowadzeniu wzrasta zapotrzebowanie na nowych kierowników na najwyższe pozycje w przedsiębiorstwach (Kruger, 1996: 13). Ponownie konsultanci rekrutacji znajdują dla siebie pracę.5 Według raportu angielskiej firmy The Economist Intelligence Unit (raport pt. 'Wyszukiwanie specjalistów najwyższego szczebla w w Europie Środkowo - Wschodniej: wybór i korzystanie z usług łowców głów.') wartość rynku dla łowców głów w Polsce w roku 1994 szacowano na 15 mln dolarów. W 1996 rynek ten powinien powiększyć się o 20% (tak jak w 1995-tym roku). Gdyby tak się stało, to Polska wyprzedziłaby Czechy i Węgry. W naszym kraju dominują następujące firmy: H. Neumann, a następnie Amrop, Ward Howell, Russel Reynolds, Korn/ Ferry i Heidrick & Struggles. Ponadto działa w Polsce wiele mniejszych firm polskich a także zagranicznych. W Europie Środkowo Wschodniej dwadzieścia największych światowych agencji osiągnęło w 1995 roku 1,6 mld dolarów przychodu, o 23% więcej niż w roku 1994 (1,3 mld dolarów). Szacuje się, że ich światowa sprzedaż podwoi się do dwutysięcznego roku (Gazeta - Praca, 1996, Nr 46 'Obiecujące Łowiska').

Innym ekonomicznym warunkiem wpływającym na wynajmowanie konsultantów rekrutacji jest szybki rozwój niektórych przedsiębiorstw, które potrzebują natychmiast zatrudnić dużą liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników. Firmy te mogą skorzystać z usług konsultantów rekrutacji jako jednego z wielu źródeł zatrudnienia nowych pracowników.

Indywidualne decyzje o wynajęciu konsultantów rekrutacji dla znalezienia odpowiednich kandydatów są zatem usytuowane w kontekście ekonomicznym jak i kontekście kultury organizacyjnej. Mikro kontekst dotyczny zbioru bezpośrednich warunków, które wpływają na decyzje o użyciu zewnętrznych konsultantów rekrutacji. Małe firmy, np., potrzebują menedżerów z wysokimi kwalifikacjami, a tacy kandydaci pracują zwykle w dużych i renomowanych przedsiębiorstwach. Kierownicy z dużych firm są kuszeni przez małe, prężnie rozwijające się firmy. Sytuacja w Japonii jest tego przykładem [Berger, 1990 ]. Małe rozwijające się firmy potrzebują ekspertyzy w prowadzeniu biznesu i zarządzaniu w dużej skali. Właściciele i założyciele tych firm zwykle nie posiadają tego doświadczenia w związku z czym pojawia się zapotrzebowanie na zatrudnienie kogoś z dużych przedsiębiorstw. Ponadto małe firmy nie posiadają zwykle wydziałów zasobów ludzkich a także nie posiadają doświadczenia w rekrutacji i selekcji pracowników. Specjaliści, których poszukują są zwykle ulokowani w dużych firmach, które łatwiej mogą być 'przeszukane' przez konsultantów rekrutacji.
Jeśli klient posiada wewnętrznych konsultantów rekrutacji, tj., sekcję rekrutacji w wydziale zasobów ludzkich, to najpierw używa on do poszukiwań pracowników właśnie tej sekcji. Jeśli mają oni ekonomiczną motywację, to prawdopodobieństwo znalezienia właściwych kandydatów się zwiększa, jeśli nie, to jakość znalezionych kandydatów może być niska. Usługi zewnętrznych konsultantów rekrutacji są zwykle lepsze jakościowo, bowiem posiadają oni bogatszą bazę danych oraz wyższą motywację niż opłacani miesięcznie wewnętrzni konsultanci rekrutacji.
Ponadto klienci używają tradycyjnych metod rekrutacji tj. 'metody starych kumpli' lub ogłoszeń prasowych. Biorą oni jednak zawsze pod uwagę koszty rekrutacji.
Generalnie klienci używają konsultantów rekrutacji z następujących powodów:
1/ Konieczności, pracodawcy sami nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów, np. menedżer zatrudniający potrzebuje kogoś z rzadkimi kwalifikacjami i posiada ograniczony dostęp do informacji o takich osobach;
2/ Rachunku kosztów, ponieważ jest to tańsza metoda rekrutacji w danej sytuacji. Szczególnie dotyczy to poszukiwań w skali kraju kiedy poszukiwanie kandydata przez menedżera byłoby o wiele droższe niż wynajęcie konsultanta rekrutacji. Dotyczy to szczególnie małych firm. Rachunek kosztów jest zatem bardzo ważnym warunkiem wpływającym na wynajęcie konsultanta rekrutacji.
3/ Wyższej kompetencji profesjonalnych konsultantów rekrutacji oraz ich banku danych o potencjalnych kandydatach.
Firmy rekrutacyjne wydają się realizować funkcje organizacyjne firm klientów, co oznacza iż są one w firmach klienta eksternalizowane, tj. realizowane na zewnątrz danej organizacji.
Po pierwsze mamy do czynienia z eksternalizacją na poziomie organizacyjnym, która wydaje się tutaj najważniejsza, tj. eksternalizacją funkcji zasobów ludzkich. Jeśli przedsiębiorstwa nie mają wystarczającej ilości środków by utrzymywać wydział zasobów ludzkich a szczególnie sekcję rekrutacji, to wynajmują wówczas zewnętrznych konsultantów rekrutacji. Konsultanci ci są wynajmowani szczególnie przez małe przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają nowych pracowników cały czas. Nie tworzą one własnej obsługi rekrutacyjnej z powodów finansowych. Taniej jest użyć, w sytuacji zapotrzebowania, zewnętrznych konsultantów rekrutacji, niż utrzymywać sekcje rekrutacji przez cały czas, szczególnie wtedy gdy nie ma nowych przyjęć do pracy. To coraz powszechniejsze zjawisko nazywa się także outsourcing i dotyczy zlecania pewnych prac firmom zewnętrznym, miedzy innymi firmom konsultingowym, np. w zakresie promocji jakiegoś produktu bądź usługi, badań marketingowych, ocen pracowników, wartościowania pracy, kontroli finansowej, itp.
W związku z powyższym pojawia się także eksternalizacja odpowiedzialności, w opisywanej przez nas działalności rekrutacyjnej jest to odpowiedzialność zatrudniającego menedżera, tj., odpowiedzialności związanej z ewentualnym zatrudnieniem nieodpowiedniego kandydata na zewnętrzną firmę konsultingową. Konsultanci rekrutacji i selekcji biorą wówczas część odpowiedzialności na siebie. Ekspert, tutaj konsultant rekrutacji, daje więc nie tylko ekspertyzę ale także uwalnia częściowo klienta od odpowiedzialności.
Po trzecie mamy do czynienia z 'eksternalizacją moralności'. Gdyby sam klient zwerbował bezpośrednio od swego konkurenta jakiegoś utalentowanego kandydata, mogłoby to być uważane w świecie biznesu za niemoralne (jako kradzież pracownika). Rekrutacja przy pomocy konsultanta nie jest uważana za niemoralną z powodu samej natury doradztwa personalnego. Konsultanci rekrutacji poszukują najlepszych kandydatów prawie wszędzie, gdzie są oni dostępni, i to jest właśnie celem ich pracy.

Eksternalizacja funkcji zasobów ludzkich przez przedsiębiorstwa oraz cele pracy firm rekrutacyjnych spotykają się w przestrzeni społecznej i wspólnie tworzą społeczny świat headhuntingu.6 Kooperacja dwóch typów firm (klienta i konsultanta rekrutacji) oraz kandydatów do pracy prowadzi do wykształcenia określonych wzorów komunikacji a także wzajemnych zobowiązań pomiędzy aktorami organizacyjnymi uwikłanymi w biznes rekrutacji. Na system komunikacji składają się specyficzne wzory interakcji ustalone w postaci wywiadu selekcyjnego, wywiadu referencyjnego, rozmów kontrolnych, monitorujących, itp. Komunikacja ta obejmuje także wspólne informowanie się trzech wyżej wymienionych typów aktorów społecznych za pomocą prasy7, a także innych form publikacji. Firmy rekrutacyjne praktykują ponadto 'lobbying' by chronić swe interesy. Tworzą także profesjonalne stowarzyszenia kreujące ideologie zawodowe wraz z formalnym i nieformalnym kodeksem etycznym dla konsultantów rekrutacji. Zjawiska te występują także w Polsce (patrz rozdział III oraz Aneks, 'Deklaracja Zasad Etyczno - Zawodowych Doradztwa Personalnego w Polsce', 'Procedury reagowania na nieprzestrzeganie standardów SDP w Polsce' oraz 'Zasady postępowania członków Stowarzyszenia Doradców Personalnych w przypadkach rekrutacji pracowników zatrudnionych w innych firmach, będących członkami Stowarzyszenia Doradców Personalnych w Polsce'). Te instytucjonalne elementy ich społecznego świata są tworzone by chronić interesy na poziomie międzyorganizacyjnym oraz krajowym , a także by legitymizować działalność rekrutacyjną.8 Stowarzyszenia w USA, np., próbują wpływać na pracowników administracji stanowej by nie wprowadzali nowych ograniczeń, np. opłat za tego typu działalność usługową bądź maksymalnych stawek za wykonanie usługi. Instytucje stosujące lobbing komunikują się z administracją stanową i wytwarzają sprzyjający klimat dla danego rodzaju biznesu. Ponadto podkreślają one i informują w mass - mediach o wysokiej jakości pracy firm rekrutacyjnych, o standaryzacji pracy oraz jej racjonalności, a także przestrzeganiu etycznych norm biznesu. Agencje doradztwa personalnego uczestniczą także w działaniach promocyjnych na różnego rodzaju targach pracy, nie tylko reklamując swoje usługi ale propagując swój wizerunek akcentujący etyczność i profesjonalność działań agencji. Legitymizacja wiąże się zatem z tworzeniem odpowiedniego uogólnionego pozytywnego wizerunku agencji doradztwa personalnego.
O istnieniu społecznego świata headhuntingu świadczy również kooperacja pomiędzy konkurującymi między sobą agencjami doradztwa personalnego. Dzielą się oni czasami danymi o kandydatach lub dane te wzajemnie sobie sprzedają.
Jeśli dane, które jedna firma sprzedała drugiej doprowadziły do zatrudnienia kandydata, sprzedający otrzymuje tzw. 'opłatę znaleźną'. Zapłata jest podzielona na dwie cześci. Konsultant rekrutacji, który pożyczył komuś dane, otrzymuje 30% 'znaleźnego' od zapłaty, którą otrzymał konsultant zatrudniający kandydata.
Wielkość firmy wpływa na tendencję firmy do dzielenia się danymi z innymi przedsiębiorstwami i kooperacji na konkurencyjnym rynku. Praktyka dzielenia się informacjami jest charakterystyczna raczej dla małych firm, szczególnie opłacanych tylko za zatrudnienie kandydata. Duże firmy jak 'Heidrick and Struggles' lub 'Korn Ferry' posiadają dużo filii i specjalistów branżowych. Filie te mogą dzielić się między sobą informacjami o kandydatach (por. Kruger, 1996:13). Małe firmy konkurują z dużymi i by działać efektywnie oraz szybko kończyć poszukiwania kandydatów muszą czasami kooperować dzieląc się informacjami. Konsekwencją tego jest szybkie zatrudnienie kandydata lub - używając praktycznego języka - konsekwencją kooperacji jest wysoka jakość usług. W sensie socjologicznym kooperacja pokazuje nam jak społeczny świat headhuntingu dzieli się na przynajmniej dwa subświaty, jeden związany z małymi firmami rekrutacyjnymi (opłacanymi tylko za znalezienie kandydata) zmuszonymi czasami do współpracy i dużymi (opłacanymi za wykonanie usługi) radzącymi sobie dobrze bez współpracy na konkurencyjnym rynku. Mamy więc tutaj następną cechę społecznego świata o której wspomina A. Strauss (1993:215), a mianowicie segmentacją społecznego świata.
Jednak kooperacja małych firm ma ograniczony zasięg bowiem generalnie inni konsultanci także poszukują podobnych kandydatów i nie dzielą się danymi, a raczej ciągle współzawodniczą ze sobą. Do społecznego świata headhuntingu należą także kandydaci, którzy są 'przedmiotem' pracy konsultantów rekrutacji, ale którzy również wpływają bardzo silnie na sam proces poszukiwań i selekcji, np., poprzez decyzje o odrzuceniu lub akceptacji oferty, bądź swoje umiejętności autoprezentacji i negocjacji.

3. Charakterystyka pracy konsultanta rekrutacji

Wśród konsultantów rekrutacji można wyróżnić kilka tytułów zawodowych, które wyznaczają hierarchię zawodową w tej działalności usługowej: asystent [researcher, assistant of consultant], konsultant [search consultant, recruiter], konsultant kontraktowy [contract recruiter]. Asystenci pracują generalnie w dużych firmach rekrutacyjnych. Posiadają zwykle mniejsze doświadczenie zawodowe niż konsultanci. Wykonują oni relatywnie prostszą pracę, tj. lokalizację firm z których kandydaci mogą być zwerbowani, identyfikację ich nazwisk, i częściowe sprawdzanie życiorysu zawodowego i referencji kandydatów. Konsultanci są zwykle lepiej wykwalifikowani niż asystenci i to oni oceniają kandydatów, i prezentują ich klientowi oraz uczestniczą w ostatniej fazie poszukiwań, kiedy to klient negocjuje z kandydatem wysokość wynagrodzenia i ewentualnie premii. Konsultanci wykonują najtrudniejszą pracę procesu poszukiwań, tj., przeprowadzają wywiady z kandydatami oraz oceniją ich. Kategoria konsultantów kontraktowych odnosi się do konsultantów zatrudnionych przez specjalną agencję poszukującą konsultantów rekrutacji, którzy wykonują zlecenia poszukiwań otrzymane od agencji. Konsultanci rekrutacji są w kontakcie z agencją, która pomaga i doradza im w razie jakiś kłopotów czy opóźnień w pracy. Konsultanci kontraktowi uczestniczą w całym procesie aż do momentu zatrudnienia kandydata i wykonują wszystkie rodzaje prac w procesie poszukiwań kandydatów.

Asystenci przygotowują listę kandydatów i przedstawiają ją konsultantowi. Następnie konsultant pracuje nad listą kandydatów. Asystenci generalnie biorą udział tylko częściowo w ocenie kandydatów i dokonują tego w czasie stopniowego procesu zawężania listy zidentyfkowanych kandydatów. Jeśli klient życzy sobie tego, asystent przygotowuje także raport ze swoich poszukiwań. Ponadto asystent jest często zobligowany do odpowiedzi listownej kandydatom, którzy nie zostali wybrani przez klienta. W liście dziękuje kandydatom za współpracę oraz stwierdza, że ich kandydatury będą rozważone w przyszłych poszukiwaniach. Listy te pisane są po definitywnym zamknięciu poszukiwań. W ten sposób odrzuceni kandydaci są nadal częścią społecznego świata headhuntingu i występują w nim jako 'dane' (informacje). Cechą charakterystyczną agencji zatrudniających kandydatów na czas określony jest prowadzenie marketingu poprzez składanie wizyt klientom. Asystent wyjaśnia wtedy w bezpośredniej rozmowie proces poszukiwań i selekcji oraz stara się przekonać klienta do swych usług lub 'sprzedać' posiadane informacje o potencjalnych aplikantach.

Konsultant natomiast przeprowadza wywiady, spotykając się bezpośrednio z kandydatami (od jednego do sześciu kandydatów) wybranymi przez asystenta. Konsultanci często podróżują by spotkać się z kandydatami. Jednak wielu konsultantów, szczególnie w firmach jednoosobowych, wykonuje osobiście całe poszukiwanie, łącznie z selekcją. Bardzo rzadko wynajmują oni asystentów. Konsultanci posiadają rozbudowaną bazę danych, które gromadzili przez wiele lat. Pozwala to im pracować bez pomocy asystentów.
Konsultant pracuje także jako doradca w procesie rekrutacji. Pomaga przygotować w firmie klienta opis stanowiska pracy i ustalić poziom wynagrodzenia oraz propozycję umowy o zatrudnieniu. Klient często nie posiada informacji o rynku pracy i poziomie płac na określonym stanowisku i jego propozycje płac nie są dostosowane do sytuacji na rynku pracy. Porada konsultanta jest tu niezwykle cenna.
Konsultant przeznacza też pewien czas na działalność promocyjną, szczególnie dotyczy to firm opłacanych tylko za zatrudnienie kandydata. Jeden z konsultantów, np. wysyłał codziennie 10 listów reklamujących firmę do potencjalnych klientów. Konsultant próbował zatem sprzedać wizerunek i usługę swojej firmy. Z wysłanych rocznie dwóch tysięcy listów otrzymywał około 5 zamówień. Zwrot z zainwestowanych pieniędzy (return on investment) jest bardzo wysoki bowiem z 1000 dolarów wydanych na wysłanie listów otrzymuje on pięć zamówień o wartości 75 000 dolarów. Konsultanci z dużych agencji doradztwa personalnego również angażują się w bezpośrednią działalność promocyjną. Telefonują oni do klientów i prezentują swoje usługi próbując otrzymać zamówienie.

4. Cechy kompetentnego konsultanta rekrutacji

Konsultanci rekrutacji powinni być ekspertami opisu stanowiska pracy. Klienci prezentują często bardzo niejasny opis stanowiska lub domagają się znalezienia kandydata z wieloma bardzo różnorodnymi kwalifikacjami, które rzadko posiada jedna osoba. Konsultanci muszą często dokonać opisu stanowiska pracy po raz drugi i dostosować go do własnego schematu opisu (zpb. Aneks, Opis stanowiska pracy). Zarówno asystent jak i konsultant powinni posiadać doskonałe umiejętności interpersonalne by rozpoznać słabości kandydatów już podczas wstępnych rozmów telefonicznych, a także później w czasie wywiadów. Wydaje się, że w pracy konsultantów bardzo istotne jest posiadanie wiedzy o niewerbalnej komunikacji. Często wygląd i i sposób komunikowania kandydata może być ważnym wskaźnikiem profesjonalności:
'W czasie rozmów telefonicznych nauczyłam się wyłapywać wahania w głosie kandydatów. Mogą też mówić mi, że mieli 10 prac podczas dziesięciu lat co może być tylko ich racjonalizacją i sposobem na nabranie mnie. Mogą też bardzo naciskać by dostać tę pracę, tak że zaczynam nabierać pewnych podejrzeń. Mogę słuchać jakiejś osoby i być całkowicie do niej przekonana, ale gdy spotkam ją twarzą w twarz mogę wreszcie nie tylko usłyszeć, co do mnie mówi, ale także zobaczyć, jak się prezentuje. Ich prezentacja może zupełnie nie pasować klientowi. Np. mogą mówić całkowicie co innego kiedy rozmawiają bezpośrednio z tobą, kontakt wzrokowy może być bardzo zły, mogą mieć cały czas tiki nerwowe, mogą mieć coś czego przez telefon nie mogłabym zaobserwować. Mogą, np. ciągle palić papierosy; spotykając sie z klientem mogą ciągle popijać, a palenie i picie może być uważane za niezbyt profesjonalne.' (relacja asystentki rekrutacji). Praca konsultanta odbywa się zatem ciągle na poziomie komunikacji bezpośredniej, gdzie umiejętności interpersonalne są niezwykle ważne.
Inne umiejętności interpersonalne dotyczą grzeczności i cierpliwości konsultanta podczas rozmów z kandydatami. 'Grzeczność w rozmowie z potencjalnym kandydatem' jest szczególnie ważna, kiedy asystent nie posiada większej wiedzy na temat przemysłu, w którym prowadzi poszukiwanie. Społeczne umiejętności konsultanta pomagają mu zatem ukryć ignorancję w danej dziedzinie i nadal kontynuować poszukiwanie. Konsultanci mogą również w ten sposób uzyskać trochę czasu na przestudiowanie danej specjalizacji i zatelefonować do kandydata jeszcze raz, by odpowiedzieć na pytania, które przedtem postawił, a konsultant nie wiedział wtedy jak odpowiedzieć.
Niektórzy kandydaci postrzegają ignorancję techniczną konsultantów rekrutacji i są nawet zadowoleni, że mogą podzielić się swoją wiedzą z kimś, kto nie wie za wiele o ich specjalizacji, ale pragnie uzyskać ich wyjaśnienia i cierpliwie ich słucha.
Konsultanci wydają się być niezwykle zręczni w stosowaniu interakcyjnych taktyk podczas fazy identyfikowania kandydatów. Bardzo ważne jest utrzymywanie przez cały czas atrakcyjności stanowiska pracy, przy często niskiej znajomości jego realiów technicznych.
Niektórzy konsultanci wspominają także o wadze intuicji w procesie poszukiwań i selekcji kandydatów. Użycie standartowych procedur selekcji i ocen kandydatów nie wystarcza by zostać dobrym konsultantem rekrutacji. Intuicja często pomaga konsultantowi znaleźć właściwych kandydatów:
'Pewnego dnia dostałam życiorys zawodowy od kogoś zajmującego się połączeniami w Apple (Apple links). Było tego około 10 stron. Był to konsultant mający doktorat w projektowaniu instrukcji. Nie mogłam nawet przeczytać życiorysu zawodowego, który był tak długi i akademicki, zatem odpowiedziałam mu żartem: - Dziękuję za nadłuższe CV jakie kiedykolwiek widziałam w życiu. Wysłał mi wtedy jedną stronę. I kiedy rozmawiałam z nim przez telefon... miałam bardzo wyraźną intuicję, że był to właśnie ten facet, którego szukam, chociaż z papierów nie wyglądał na takiego. Tak więc zaprosiłam go tutaj. Ostatecznie zatrudniono go i nadal jest w Apple gdzie robi ważne rzeczy... Jestem inna niż pozostali konsultanci rekrutacji. To jest dla mnie proces intuicyjny. Nie jest to proces, jakie jest to słowo, w ogóle nie jest to proces naukowy... Naukową częścią jest to, że im wiecej wysyłam ludzi, to więcej otrzymuję ofert. To jest gra liczb. Ale ja zawsze wiem, kto jest właściwą osobą, jest to trudno zwerbalizować ponieważ to jak ja do tego doszłam niekoniecznie jest procesem werbalnym. Oczywiście mogę cię polecić konsultantom rekrutacji, których proces poszukiwań jest zupełnie inny niż mój, o wiele bardziej analityczny i naukowy. To jest inny sposób na prowadzenie tego biznesu' (relacja konsultantki rekrutacji).
Podsumujmy teraz cechy, które powinien posiadać dobry konsultant rekrutacji:
1/ techniczne umiejętności przeprowadzania wywiadu,
2/ wysokie umiejętności interpersonalne,
3/ względnie dobra znajomość przemysłu w której konsultant rekrutacji przeprowadza poszukiwania,
4/ intuicja dotycząca wskazania na właściwego kandydata.
5. Wnioski
Podsumowując nasze rozważania zdefiniujmy, czym jest headhunting? Headhunting można zdefiniować za pomocą definicji technicznej odnoszącej się do nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz socjologii.
Definicja techniczna jest nastepująca: Headhunting jest rodzajem działalności usługowej, której celem jest systematyczne i zestandaryzowane poszukiwanie oraz wybór najbardziej odpowiednich kandydatów do pracy przez wyspecjalizowane firmy rekrutacyjno - selekcyjne, których profesjonalizm i doświadczenie ma zapewnić wysoką jakość usług rekrutacyjnych.9
Oto definicja socjologiczna: Headhunting jest społecznym światem, którego specyficzny system komunikacji, segmentacji oraz legitymizacji wraz z objaśnieniami moralnymi i regułami etycznego działania składa się z trzech podstawowych, wchodzących ze sobą w interakcje, aktorów społecznych: 1. konsultantów rekrutacji namawiających klientów do skorzystania z ich usług i kandydatów do zmiany lub podjęcia nowej pracy; 2. klientów, nie mogących w danej sytuacji samodzielnie znaleźć i wybrać odpowiednich kandydatów do pracy; 3. kandydatów, zwykle kierowników i wysokiej klasy specjalistów, skłonnych do zmiany pracy oraz do podjęcia roli w trudnym i często długotrwałym procesie rekrutacji i selekcji.
Na proces pracy firm rekrutacyjnych będziemy zatem patrzyli z perspektywy technicznej (jak wykonuje się pracę rekrutacyjno - selekcyjną?) oraz socjologicznej (jakie są społeczne uwarunkowania pracy konsultantów personalnych?).

6. Podstawowe pojęcia. Opis pracy.

Celem pracy jest teoretyczny opis i analiza czasowych aspektów procesu pracy konsultantów rekrutacji. Teoretyczna analiza ma tutaj niezwykle szerokie odniesienia praktyczne(por. Wskazówki socjotechniczne). Konsultanci rekrutacji i selekcji dzięki niej łatwiej mogą zrozumieć ewentualne problemy w swojej pracy oraz znaleźć techniczne wskazówki dotyczących sposobów ich rozwiązania.
Praca konsultantów jest planowana i w punkcie wyjścia istnieje zamiar jej wykonania według przygotowanego wcześniej schematu pracy. Schemat ten ma charakter aprioryczny, bowiem jest opracowany przed działaniem, a wdrażany jest w życie przez proces zwany 'dopasowaniem' różnych rodzajów prac lub działań.
Czym jest 'dopasowanie'? Wiele działań, które następują po sobie kolejno wymaga ciągłego dostosowywania [aligning] lub mówiąc inaczej 'dopasowania' (articulation).10 Konieczność dopasowania może być widoczna, na przykład, podczas realizacji prostych projektów, takich jak umawianie się na spotkanie konsultanta rekrutacji z klientem lub umawianie się dwóch par na spotkanie w restauracji. Osoby te muszą uzgodnić dzień, godzinę, miejsce spotkania. Jeśli nie uzgodnią zgłoszonych propozycji to rozpoczyna się negocjacja. Dopasowanie jest zatem narzędziem koordynacji i czasowego porządkowania naszej rzeczywistości. Jest to także narzędzie tworzenia rzeczywistości w czasie procesu interakcyjnego z jego wszystkimi ograniczającymi warunkami.
Dopasowanie obejmuje komunikacyjny proces, na który składają się negocjacje, perswazje, manipulacje, nauczanie, wymiany, groźby czy szantaż. Sekwencja działań, która składa się na każdą interakcję nie mogłaby być dopasowana, dostosowana bez jednego, bądź więcej wymienionych wyżej interakcyjnych procesów (Strauss, 1993: 40-41).
Dopasowanie oznacza także koordynację różnych ścieżek pracy [lines of work]. Jest ona osiągnięta za pomocą interakcyjnego procesu wypracowywania i wdrażania określonych planów działania [arrangements]. Stopień dopasowania i czas jej trwania zależy od stopnia wdrożenia planów działania. Plany działania odnoszą się do uzgodnień pomiędzy aktorami społecznymi. W organizacjach uzgodnienia będą dotyczyły komórek organizacyjnych, wydziałów i działów. W pracy konultantów personalnych uzgodnienia te zachodzą pomiędzy konsultantami a ich współpracownikami, klientami, osobami dającymi referencje, kandydatami oraz ich rodzinami. Plany działania odnoszą się także do czasowych aspektów pracy, na przykład jak długo praca, pewne jej stadia lub projekt będzie trwał? (por. ibidem: 87).
Plany działania ulegają modyfikacji w trakcie poszukiwań. Pełną strukturę zadań i kolejność ich wykonywania można zrekonstruować dopiero po ich wystąpieniu. Ta zrekostruowana po działaniu całość zadań i sekwencji ich wykonywania, z których część została zaprojektowana przed działaniem, a część ustalona w trakcie działania, stanowi tzw. łuk pracy (Strauss 1991: 75 - 76). Łuk pracy przedstawia zatem faktyczny proces pracy, a w naszej analizie proces poszukiwań kandydatów do pracy.
W książce przedstawiamy teoretyczny model czasowych aspektów pracy konsultantów rekrutacji. W modelu tym schemat pracy związany jest z planowaniem pracy i obejmuje linearną koncepcją czasu, wg której poszczególne fazy są ze sobą apriori powiązane logiczną sekwencją następujących po sobie rodzajów pracy. Czasowa linearność schematu pracy, czyli zasada konieczności przechodzenia przez wszystkie fazy danej pracy, zostaje jednak w procesie dopasowania zachwiana i zmodyfikowana. Konsultanci wytwarzają w procesie dopasowania pracy nową, z pozoru chaotyczną koncepcję czasu, zwaną przez nas 'koncentrycznym porzadkowaniem'.
Teoretyczny model obejmuje także związki pomiędzy poszczególnymi fazami procesu poszukiwań według linearnej koncepcji czasu, a także według koncepcji 'koncentrycznego porządkowania' (patrz roz.12 i 13 oraz Rys.1 w Zakończeniu ksiązki). Opisujemy także problemy specjalizacji firm poszukujących kierowników, wagę sieci powiązań nieformalnych dla ich pracy i efektywności, oraz moralny ład społecznego świata headhuntingu mający często znaczenie dla jego legitymizacji a więc i efektywnego działania.
Centralnym pojęciem teoretycznego opisu czasowych aspektów pracy będzie 'proces poszukiwań' z którym wiążą się inne wygenerowane w trakcie badań i analiz pojęcia. Sądzimy, iż czasowe aspekty procesu pracy powinny być w szerszym zakresie uwzględnione w analizach działań odnoszących się do pracy, często bowiem 'czasowość pracy' nie jest odzwierciedleniem zewnętrznych koncepcji czasu (czas linearny wyrażony apriorycznym 'schematem pracy'), lecz jest w procesie pracy wytwarzana przez samych aktorów społecznych.
Na zakończenie pokażemy nasz wkład i teoretyczne wnioski dla teorii procesu pracy oraz wskazówki socjotechniczne dla praktyków rekrutacji i selekcji. W Aneksie przedstawiamy także niektóre typowe dokumenty przygotowywane przez konsultantów rekrutacji w trakcie ich pracy, które mogą posłużyć jako przykład dokumentów możliwych do przygotowania w polskich agencjach doradztwa personalnego zajmujących się poszukiwaniami bezpośrednimi.
1 Książka poniższa została napisana w oparciu o badania empiryczne i studia literaturowe dotyczące działalności firm rekrutacyjnych w USA, a szczególnie w regionie San Francisco. Badania empiryczne polegały na przeprowadzeniu wywiadów swobodnych z konsultantami rekrutacji i selekcji, pracującymi w regionie San Francisco i Dolinie Krzemowej oraz obserwacji ich pracy (20 firm).
Temat badań empirycznych brzmiał: 'Temporalne aspekty procesu rekrutacji i selekcji kierowników przez firmy headhuntingowe'. Przeprowadzenie badań (1994 - 1995) było możliwe dzięki Fundacji Fulbrighta. Chciałbym rownież podziękować za pomoc w realizacji badań oraz inspirujące dyskusje moim gospodarzom w Kalifornii: A. Straussowi, L. Schatzmanowi, Charlene Harrington oraz wielu innym przyjaciołom z San Francisco i Uniwersytetu Kalifornijskiego SF (Department of Social & Behavioral Sciences). Dziekuję także Profesor Wiesławie Kozek z Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc merytoryczną i techniczną w ostatniej fazie pracy nad ksiązką. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą oczywiście odpowiedzialności za wszelkie niedociągnięcia tej publikacji.
2 Zob. artykuł o pracy na poziomie interakcji (Konecki, 1988).
3 Publiczne pośrednictwo pracy w USA obejmuje następujące instytucje: 1. Stanowe Urzędy Zatrudnienia (State Employment Services); 2. Agencje Lokalne (Community Agencies); 3. Amerykańskie Urzędy Zatrudnienia (U.S. Employment Service, USES). Większość z wyżej wymienionych agencji poszukuje pracowników na niższe stanowiska techniczne i biurowe oraz pobiera opłaty za wykonanie swych usług.
4 Paradoksalne jest, że również obecnie rekrutanci używają sieci powiązań nieformalnych by znaleźć kandydatów do pracy. Ponadto praca rekrutantów oparta jest częściowo na intuicji. Tak więc początkowe krytykowanie 'nieformalnych metod poszukiwań kandytatów' jako nieracjonalnych metod selekcji skończyło się na powrocie do tychże 'nieracjonalnych' metod, ale tym razem w już społecznie uznanej rekrutacyjnej działalności usługowej (porównaj Roz. II).
5 Międzynarodowa agencja doradztwa personalnego Korn Ferry International przeprowadzila badania z szefami 157 firm w sześciu krajach: Polsce, Czechach, Rosji, Rumunii, Slowacji i na Węgrzech. Oto najważniejsze wyniki badania: -najbardziej brakuje fachowców w dziedzinach marketingu i sprzedaży, kierowania firmą, finansów i zmian organizacyjnych; - stopniowo zmieniają się metody naboru do pracy, miejsce ogloszen w prasie i prywatnych informacji zajmuje rekrutacja na uczelniach oraz poszukiwanie menedżerów przez firmy headhuntingowe. Nadal jednak pracowników szuka się glównie poprzez ogloszenia w prasie (okolo 72% firm) i kontakty bezpośrednie (70% firm). Zwlaszcza ta ostatnia metoda wydaje się zgodna z obyczajami regionu i trudno będzie z niej zrezygnować. Jednak stopniowo metody naboru pracowników upadabniają się do zachodnich metod (Czerkawska, 1996).
6 Czym jest społeczny świat? Pojęcie społecznego świata obejmuje grupy realizujące określone rodzaje działalności, dzielące się zasobami wielu rodzajów, by osiągnąć swoje cele, i budujące wspólne ideologie odnoszące się do ich działalności (Strauss, 1993: 212). Społeczne światy nie są społecznymi wyraźnie wyodrębnionymi istnościami lub 'społecznymi strukturami' ale wyodrębnioną formą działania zbiorowego (j.w.: 223). Granice i członkowstwo społecznego świata nie są wyraźnie określone, tak jak ma to miejsce w przypadku jakiejś grupy społecznej, np. grupy zawodowej czy rodziny.
7 Np. w Dolinie Krzemowej bardzo ważnym tego typu środkiem komunikacji był dodatek o pracy do gazety San Jose Mercury News, w Polsce odpowiednikami mogą być cotygodniowe dodatki do Gazety Wyborczej, Życia Warszawy i Rzeczpospolitej. Polskie agencje doradztwa personalnego zainicjowały powstanie tych dodatków by upowszechić idee zewnetrznej rekrutacji, poszukiwań bezpośrednich oraz doradztwa personalnego. Firmy rekrutacyjne chcą stworzyć w ten sposób akceptowalny społecznie wizerunek gdzie podkreślanie profesjonalizmu i etyki oraz międzynarodowych standartów rekrutacji i selekcji ma legitymizować ich działania w oczach opinii publicznej w Polsce i nie dopuścić, już w fazie powstawania tego zjawiska w Polskiej gospodarce, do skojarzeń z headhuntingiem. Hedahunting często ma znaczenia pejoratywne i wiąże się w świadomości klientów z podkupywaniem najlepszych pracowników u konkurentów. Reprezentanci agencji doradztwa personalnego unikają w publicznych wypowiedziach samego słowa 'headhunting' dotyczy to zarówno USA jak i Polski.
8 'Legitymizacja'jest jedną z cech społecznego świata i związana jest ona z: żądaniem przypisania przez otoczenie wartości danemu społecznemu światu bądź jego części, dystansowaniem się do innych światów lub ich części, budowaniem pewnych teorii by podkreślić autentyczność społecznego świata, ustanawianiem standartów działania i ich oceny, ustanawianiem granic społecznego świata bądź ich zmianą (Strauss, 1993: 217). Agencje rekrutacyjne dystansują się, np. , wobec stanowych agencji zatrudnienia, podkreślając odmienność swojej niszy rynkowej i wyższą jakość swojej pracy. Polscy konsultanci personalni odcinają się również od pośrednictwa pracy, wyodrębniając wyraźnie swoją odmienną działalność. Jest to, wg. nich, działalność usługowa niejawna, nierówna i niepowszechna (nie obejmuje np. niższych stanowisk). Zasadza się ona ponadto na umowie między dwoma podmiotami o staranność działania, a nie o rezultat - firma doradcza nie obiecuje efektu, tylko określony sposób działania, by wskazać najlepszych kandydatów. Polscy konsultanci twierdzą, iż są to wystarczające dowody, że nie każda działalność w trójkącie pracodawca - konsultant personalny - pracownik jest pośrednictwem pracy (Surmiak - Domańska, Staruchowicz, 1997).
9 Por. także Sherman, Bohlander, 1992: 156.
10 Angielski termin 'articulation' orginalnie oznacza:
- staw lub połączenie między kośćmi lub chrząstkami kręgowców;
- ruchomy staw pomiędzy sztywnymi częściami zwierzęcia,
- sposób dopasowania połączeń.
Biorąc pod uwagę prowieniencję i orginalne znaczenia tego słowa, termin ten będzie tutaj rozumiany jako działanie dopasowujące różne linie działania.

Powrót do spisu publikacji

© Krzysztof Konecki