Konferencje

- Krzysztof T. Konecki, Presentation of a book; book session: “The meaning of contemplation for social qualitative research. Applications and examples” London: Routledge, Conference - Contemporary challenges for qualitative sociology: digital developments, ethical requirements, quality standards, Network 20, ESA, Copenhagen; VIVE, University of Copenhagen, 24-26.08.2022.

- Krzysztof T. Konecki, presentation of a paper - "Can you stop your mind and your daily activities? An analysis of meditation in yoga practice." Conference - Contemporary challenges for qualitative sociology: digital developments, ethical requirements, quality standards, Network 20, ESA, Copenhagen; VIVE, University of Copenhagen, 24-26.08.2022.

- Krzysztof T. Konecki with Valerie Bentz, Conference ‘The experience of the Stranger” Fifth conference of the International Alfred Schutz Circle, Saint Louis, 3-7.07.2021, the paper presented "The Deathworld of the city of Łódź."

- Uczestnictwo w konferencji ESA CONFERENCE 2021 BARCELONA, 31.08.-3.09.21., SOCIOLOGICAL KNOWLEDGES FOR ALTERNATIVE FUTURES, referat, Towards Contemplative Grounded Theory. Constructing categories and the researcher’s mind.

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty metodologiczne

 

- Contemplative hatha-yoga for self-observation. Deep-self as a “tool” of psycho-social inquiry

- Kontemplacja ciała, oddechu i umysłu. Warsztaty relaksacji i rozwoju osobistego

- Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji.

- Visual Grounded Theory. 

- Warsztaty z etnografii socjologicznej i obserwacji uczestniczącej.

- Warsztaty: Ciało - umysł - emocje. Autoobserwacja i zapis autoobserwacji jako technika badawcza. 

- Warsztaty z metodologii teorii ugruntowanej.

- Warsztaty z metodologii wizualnej teorii ugruntowanej.

- Warsztaty z kontemplacyjnej teorii ugruntowanej.

- Warsztaty - Medytacje dla menedżerów.

- Warsztaty - Medytacje i joga dla socjologów.

- Warsztaty świadoma-auto-wizualizacja-ego i sposoby przekraczania współczesnego narcyzmu

Szkolenia dla biznesu

- Hatha - joga jako strategia redukcji stresu

-  Świadoma komunikacja w sytuacjach biznesowych.

 

Analityka Społeczna

 

 

Podyplomowe Studia - Joga i zarządzanie emocjami w biznesie

Podyplomowe Studia Joga i zarzadzanie emocjami w biznesie są odpowiedzią na zainteresowanie sposobami radzenia sobie ze stresem i rozwojem fizyczno – duchowym (psychologicznym) menedżerów we współczesnych organizacjach. W obliczu zachodzących zmian kulturowych, kryzysu ekonomicznego i zmieniających się wymogów otoczenia społecznego i gospodarczego, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników I kadrę kierowniczą, tak w biznesie jak i w organizacjach pozabiznesowych, którzy potrafią radzić sobie z emocjami.

 

ANALITYKA SPOŁECZNA – Nowy Kierunek na Uniwersytecie Łódzkim od 2013r.
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ.  
 
Analityka społeczna to kierunek łączący nowoczesne i interdyscyplinarne podejścia z
obszaru nauk społecznych. Jest innowacyjną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się
rzeczywistość społeczną, zachodzące w jej obrębie zjawiska, procesy i zdarzenia,
oddziałujące na kierunek i tempo zmian we współczesnym świecie.

Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
 
Absolwent kierunku Analityka społeczna jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w
instytucjach publicznych, organizacjach biznesowych oraz organizacjach pozarządowych, w
mediach, a także do pracy w roli niezależnego eksperta. Jest przygotowany do podjęcia pracy  
jako doradca, autor diagnoz i prognoz społecznych, doradca i autor eskpertyz społeczno-
kulturowych,  konsultant i koordynator projektów społecznych, specjalista ds. analizy zmian i
trendów społeczno-kulturowych, specjalista ds. badań społecznych, specjalista ds. diagnozy
mediów, rzecznik prasowy, specjalista od Public Relations. Jest przygotowny do podjęcia
pracy w ramach organizacji i instytucji jak i pełnienia roli niezależnego specjalisty.
Gdzie pracuje analityk społeczny?
- w biurze rzecznika prasowego różnych instytucji prywatnych i państowwych i
samorządowych
- jako doradca-analityk marszałka województwa (wysłac propozycję o patronat do
marszałka  
- jako doradca-analityk wojewody (wysłać propozycję o patronat do wojewody)
- pracuje w ośrodkach pomocy społecznej  
- pracuje w instytucjach rządowych jako „ekspert analizy danych“ diagnozując trendy
społeczne, kulturowe i dotyczące organizowania się ludzi na podstawie danych
pochodzących z danych empirycznych  
- analityk w organizacjach non-profit  
- w biznesie jako specjalista PR i analizy mediów oraz wizerunku firmy
- rzecznik prasowy w firmach  
 
Może także rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje
dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Dla absolwenta I stopnia otwarte są
studia podyplomowe i kursy dokształcające na Uniwersytecie Łódzkim oraz innych
uczelniach w kraju i zagranicą.

Studia Podyplomowe - Edukacji ekonomicznej i społecznej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych

 

Podyplomowe Studium "Edukacji ekonomicznej i społecznej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.” 

Uniwersytet Łódzki współpracuje intensywnie z instytucjami działającymi na rynku w regionie łódzkim. Jest zainteresowany działaniami innowacyjnymi, które wpisują się w strategię rozwoju regionu. PKO Bank Polski, z kolei, od wielu lat propaguje i prowadzi edukacyjny projekt Szkolnych Kas Oszczędności. W bieżącym roku akademickim (2012) podjęta została współpraca w zakresie promocji oszczędzania i wiedzy ekonomicznej z Katedrą Socjologii Organizacji i Zarządzania (Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny UŁ), która zaowocowała innowacyjnym projektem edukacyjnym. Projekt jest unikalny i jednocześnie może stać się wzorem działań edukacyjnych dla ośrodków akademickich w całym kraju. Projekt jest  kierowany do nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności. 

Ukończenie studium da nauczycielom realne narzędzia do prowadzenia lekcji, zapewni możliwość szerszego korzystania z instrumentów i pojęć ekonomiczno – społecznych, stanowić będzie praktyczny element doskonalenia zawodowego przygotowany zgodnie z wymogami studiów doskonalących  i aktualnie obowiązujących przepisów.

Program studium jest w całości realizowany przez Uniwersytet Łódzki a finansowany jest przez PKO Bank Polski. Program posiada także Patronat Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Kierownik Studiów: Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania ISUŁ

 

Studia Podyplomowe - Komunikacja w biznesie

 

PODYPLOMOWE STUDIUM KOMUNIKACJI W BIZNESIE

 

ADRESACI STUDIÓW

Komunikacja w biznesie(Business Communication) jest dziedziną koncentrującą się na procesach komunikowania organizacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym a także na działaniach stosowanych w celu promowania produktu, usługi lub organizacji, których celem jest sprzedaż lub osiągnięcie zysku.

Studium skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie efektywnego komunikowania w organizacjach biznesowych, instytucjach współpracujących z biznesem, a także organizacjach npn-profit. Kształcenie jest ukierunkowane na nabycie lub doskonalenie umiejętności komunikowania w relacjach interpersonalnych oraz w relacjach organizacyjnych, w tym w odniesieniu do kierowania ludźmi, kształtowania relacji z otoczeniem organizacji czy podstawowych działań marketingowych.

Kandydaci winni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Podyplomowe Studium Komunikacji w Biznesiejest odpowiedzią na stale rosnące znaczenie komunikowania w sferze szeroko rozumianej gospodarki i w bezpośrednim otoczeniu organizacji. Studium pozwala na uzyskanie wiedzy o współczesnych organizacjach oraz o procesach komunikowania umożliwiających kooperację, współpracę, kierowanie, wywieranie wpływu oraz wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług i rozwiązań.

Program studium jest skonstruowany tak, by dostarczyć wiedzy o procesach komunikowania w sferze gospodarki i biznesu w aspektach zarządzania, społeczno-kulturowym, marketingowym, psychologicznym i prawnym funkcjonowania organizacji. Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie zdolności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych, a także podstaw diagnozowania procesów komunikowania.

Studia kładą nacisk na aplikacyjny charakter przekazywanej wiedzy i pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w codziennej pracy, a zwłaszcza w specjalnościach takich jakPublic Relations, relacje pracownicze, relacje z mediami, komunikacja marketingowa, komunikacja kryzysowa. Rozwijają wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne wszędzie tam, gdzie działania wymagają skutecznego komunikowania.

 

Zakres tematyczny

Absolwent Podyplomowego StudiumKomunikacji w Biznesiezyska wiedzę, którą może wykorzystać przy formułowaniu praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów, a także w analizie i interpretacji różnorodnych problemów społecznych, komunikacyjnych i decyzyjnych w organizacji.

Zakres tematyczny studium obejmuje:

 • Społeczne aspekty kierowania i zarządzania organizacjami
 • Psychologiczne uwarunkowania komunikowania
 • Diagnozowanie procesów komunikowania w organizacji
 • Socjologia pracy zespołowej
 • Konflikty w organizacji i techniki ich rozwiązywania
 • Psychospołeczne aspekty motywowania pracowników
 • Komunikowanie w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników
 • Public Relations w komunikacji z pracownikami firmy
 • Rozwijanie kompetencji pracowników
 • Komunikowanie w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
 • Gospodarka cyfrowa
 • Prawne aspekty komunikacji w biznesie
 • Komunikacja marketingowa
 • Korespondencja biznesowa
 • Public Relations
 • Lobbing
 • Trening negocjacji
 • Współpraca z mediami
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Nowe media w biznesie

 

Forma zajęć – około 25% zajęć realizowanych jest w formie wykładów konwersatoryjnych, pozostałe zajęcia mają formę ćwiczeń/treningów/warsztatów.

 

CZAS TRWANIA STUDIUM

Studium obejmuje ponad 200 godzin zajęć dydaktycznych i trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) zwykle co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-17.00.

 

Świadectwo ukończenia studium

Po zaliczeniu obu semestrów absolwenci otrzymują świadectwo (druk MNiSW) ukończenia Podyplomowego Studium Komunikacji w Biznesie.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt studiów wynosi 4 400 zł za dwa semestry. Opłata może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 2 200 zł płatna przed pierwszymi zajęciami I-go semestru, druga (2 200 zł) przed rozpoczęciem zajęć II-go semestru.

REKRUTACJA

Przyjęcie na Podyplomowe Studium Komunikacji w Biznesie następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje kierownik studium. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5cm

 

Termin składania dokumentów:

 • rekrutacja jesienna: od czerwca do 20 września (rozpoczęcie zajęć w październiku)
 • rekrutacja wiosenna: od grudnia do 10 lutego (rozpoczęcie zajęć po 15 lutego)

 

Miejsce składania dokumentów:

sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

pok. A230

tel. 42 635 5263, fax 42 635 5309 (z dopiskiem “dla KSOiZ”)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 • Dokumenty można składać także osobiście w pokoju A 230 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00, lub w innym trybie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 42 635 52 63).
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.
 • UWAGA: w sierpniu sekretariat nieczynny (przerwa urlopowa), w tym czasie dokumenty można przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Socjologii, pok. A128.

 

 

Kierownik studiów

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki

 

Sekretariat studium Socjologii Stos. w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania,

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
tel. (42) 635 52 63, fax. (42) 635 5309 (z dopiskiem „dla KSOiZ”)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 
 
 

Ankieta

 

Uprzejmie proszę o uzupełnienie ankiety przez praktykujących hatha - jogę. Ankieta jest anonimowa, email nie będzie wykorzystywany w żadnych celach marketingowych, jest potrzebny tylko do wejścia na stronę ankiety.

Ankieta

 
 
 

Książka nowa KK-AK

"Procesy Tożsamościowe. Symboliczno interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego", red. K.T. Konecki, A. Kacperczyk (Wyd. UŁ, 2010).

 Spis treści.

 

 
 
 

Newsletter of ESA Network 20

We are delighted to publish the ESA’s Research Network 20 Qualitative Methods Newsletter bringing you the current events from the area of qualitative sociology! 

 

Emocje w życiu codziennym

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Przegląd Socjologii Jakościowej oraz Qualitative Sociology Review
ZAPRASZAJĄ
do uczestnictwa w konferencji naukowej:
Emocje w życiu codziennym.Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Łódź 15-17 czerwca 2011

Więcej informacji:

Konferencja organizowana jest pod patronatem Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (CSK Kopcińskiego) przy ul. Kopcińskiego 16/18 w dniach 15-17 czerwca 2011 roku. 

Distinguished Speakers & Editors

Distinguished Speakers & Editors
McMaster University (Kanada) "Studying Everyday Life 2006: Symbolic Interaction and Ethnographic Research Conference", Niagara Falls, May 16-18. 2006

Meeting of Distinguished Speakers and Editors:
Daniel Albas and Cheryl Albas
           Department of Sociology, University of Manitoba
Lonnie Athens
           Department of Criminal Justice, Seton Hall University

Journal Editors Planning to Attend:
Spencer Cahill - Social Psychology Quarterly
Scott Hunt - Journal of Contemporary Ethnography
Krzysztof Konecki - Qualitative Sociology Review
Larry Nichols - The American Sociologist
Charles W. Smith - The Journal for the Theory of Social Behaviour

Książka

Książka "Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana." dostępna jest w internetowej księgarni PWN w systemie druku na żądanie pod adresem: http://ksiegarnia.pwn.pl/4509_pozycja.html 

© Krzysztof Tomasz Konecki